Back to top

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης 

Το The Wedding Project είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δάλλας Κωνσταντίνος» και τον διακριτικό τίτλο «The Wedding Project», που εδρεύει στον Βόλο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ.  46α2, με Α.Φ.Μ. 101006670 Δ.Ο.Υ. Βόλου, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@theweddingproject.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2421400991 – (εφεξής η «Εταιρεία»).

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν προκειμένου η Εταιρεία να παρέχει στον επισκέπτη ή χρήστη πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία, τα προϊόντα της και κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας που βρίσκεται στον ιστότοπο «theweddingproject.gr» (εφεξής «Ιστότοπος»).

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσεως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. 

  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου (αναλόγως αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα του παρόντες όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης ή επισκέπτης δε συμφωνεί  με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας, τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου και ηλεκτρονικού καταστήματος «theweddingproject.gr» έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς προειδοποίηση. Έτσι ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και ηλεκτρονικού καταστήματος «theweddingproject.gr» οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν αν απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση του Ιστοτόπου.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα σελίδα πάντοτε θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν περιλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

  1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

2.1. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου αυτών να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και εν γένει ορθότητα.

2.2. H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο διαδικτυακό τόπο, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία της Εταιρείας, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

2.3. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της. 

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει.

Η Εταιρεία  στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη κάθε φορά για τη διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Ο Ιστότοπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται «ως έχουν», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον επισκέπτη ή τον χρήστη.

Ωστόσο, ο Ιστότοπος και το ηλεκτρονικό της κατάστημα, οι διαχειριστές αυτών ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, φέρουν για τυχόν ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη ή τον χρήστη από ή εξ αφορμής της χρήσης της.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών ή των χρηστών του Ιστοτόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος για οποιασδήποτε μορφής ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης ή χρήστης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση, ο οποίος τα χρησιμοποιεί με δική του πρωτοβουλία και με  γνώση των όρων του παρόντος.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν. 

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ – ΧΡΗΣΤΗ

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου, ενώ αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και το ηλεκτρονικό κατάστημα σύμφωνα με το Νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Ιστότοπο, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση αυτού και των πληροφοριών που προσφέρονται μέσω αυτού.

Ο επισκέπτης ή ο χρήστης οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE), συμβάλλοντας κατά το μέτρο του δυνατού στην ομαλότερη και αποδοτικότερη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου όσο και μεταξύ των χρηστών και των διαχειριστών αυτού.

Στα πλαίσια των ανωτέρω υποχρεώσεών του, ο επισκέπτης ή ο χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα για:

α. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

β. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,

γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

ε. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

στ. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

ζ. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

η. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

  1. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης που επιλέγει να προβεί σε παραγγελία προς την Εταιρεία, οφείλει να έχει αναγνώσει και κατανοήσει τόσο το παρόν και την Πολιτική Απορρήτου όσο και την Πολιτική Παραγγελίας, Αποστολών και Πληρωμών. Σε κάθε παραγγελία τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης έχει αναγνώσει τα ανωτέρω με τις τυχόν τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις τους και τα έχει αποδεχθεί ρητά και ανεπιφύλακτα, καθώς άλλως οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε παραγγελία.

Στον διαδικτυακό τόπο «theweddingproject.gr» ο επισκέπτης ή χρήστης θα βρει πληροφορίες για τη διαδικασία και τα βήματα έως την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Θα λάβει χρήσιμες συμβουλές για τον εντοπισμό και διόρθωση πιθανών σφαλμάτων κατά την καταχώρηση της παραγγελίας (π.χ. σχετικά με το είδος, την ποσότητα, τον τρόπο πληρωμής κ.λ.π). Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα σταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail) με την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας, ενώ θα ακολουθήσει και επόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail), με το οποίο θα ενημερώνεται ο Πελάτης για την αποστολή της παραγγελίας. 

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

6.1. Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου/ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών απεικονίσεων, σχεδίων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά οπτικοακουστικού υλικού και κάθε είδους αρχείων, είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και διέπεται από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

6.2. Απαγορεύεται ρητά, χωρίς της προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συνολικά, τμηματικά ή περιληπτικά αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή. έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση” (download), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

6.3. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη ή χρήστη, υπό την προϋπόθεση αφενός ότι θα αναφέρεται η πηγή προελεύσεώς, οι επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και αφετέρου ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό.

6.4. Ο επισκέπτης ή ο χρήστης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στον διαδικτυακό τόπο/ηλεκτρονικό κατάστημα «theweddingproject.gr» αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της δικαιούχου ή τρίτων (που έχουν χορηγήσει την άδειά τους) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή ποινής ή προστίμου ή σε αποζημίωση του ή των δικαιούχων.

 

  1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

7.1. Η Εταιρεία έχει βασική προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη, και ιδίως των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

7.2. Η ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου/ηλεκτρονικού καταστήματος «theweddingproject.gr» επιτυγχάνεται μέσω κρυπτογράφησης με τη χρήση της τεχνολογίας SSL (Secure Sockets Layer) για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών (όπως το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας) κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στο Διαδίκτυο.

7.3. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών ……………….. της Εθνικής Τράπεζας, που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit SSL (Secure Sockets Layer), ενώ οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

7.4. Επιπλέον, το όνομα χρήστη (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password) που δίνονται κατά την εγγραφή του επισκέπτη ως μέλος του «theweddingproject.gr» και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του ως χρήστη λογαριασμού, παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία αυτού. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης  μέχρις ότου αυτή φτάσει στον αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά τα ίδια πρότυπα επιτυγχάνεται και η μεταβολή του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (Password). Ο χρήστης πρέπει να φυλάσσει με προσοχή τους συγκεκριμένους κωδικούς ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος τα στοιχεία αυτά να περιέλθουν σε τρίτους.

7.5. Χρήση του Ιστοτόπου από ανήλικους: Ανήλικοι κάτω των δεκαέξι (16) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν μέσω του Ιστότοπου Δεδομένα Προσωπικού τους Χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή η επεξεργασία είναι σύννομη μόνον εάν και στο βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. 

  1. «ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Ο Ιστότοπος/ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλους Ιστοτόπους. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση και μόνο των επισκεπτών/χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών, ενώ η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη ή επισκέπτη.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνουν, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων ο Ιστότοπος και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή των χρηστών. 

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

9.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τυχόν τροποποίησή τους διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

9.2. Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

9.3. Καμία τροποποίηση των όρων του παρόντος δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτό.

9.4. Τα προσαρτήματα περί πολιτικής cookies και πολιτικής απορρήτου του Ιστοτόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και δεσμεύουν τον επισκέπτη ή τον χρήστη αυτών απολύτως.

9.5. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της για κάθε δικαίωμά της που θίγεται αναφορικά με το παρόν, τους όρους και τις προϋποθέσεις επίσκεψης και χρήσης, καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας. 

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Στα πλαίσια της ορθής λειτουργίας του Ιστοτόπου «theweddingproject.gr» χρησιμοποιούμε cookies, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση των προσφερόμενων δυνατοτήτων και της εμπειρίας της πλοήγησης για τον επισκέπτη/χρήστη. Οι περισσότεροι ιστότοποι εφαρμόζουν το ίδιο.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση νέων cookies ή να διαγράψετε υφιστάμενα ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφετε αναλυτικά κατωτέρω.

Σας υπενθυμίζουμε, όμως, ότι η απενεργοποίηση των cookies περιήγησης ή των λειτουργικών cookies μπορεί να εμποδίσει την ιστοσελίδα μας να λειτουργήσει σωστά και/ή να περιορίσει τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, το κινητό σας τηλέφωνο ή άλλες συσκευές όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα και αναγνωρίζουν τη συσκευή σας σε επόμενες επισκέψεις.

Τα cookies μπορεί να επιτελούν διάφορες λειτουργίες, όπως να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις του χρήστη και τα προϊόντα που έχει επιλέξει, ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, να συμβάλλουν στη βελτίωση της πλοήγησης στην ιστοσελίδα και να προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι διαφημίσεις ή προσφορές που βλέπει στο διαδίκτυο άπτονται των ενδιαφερόντων του.

Τι cookies χρησιμοποιούμε και για ποιο σκοπό;

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί διάφορες κατηγορίες cookies που είτε εγκαθίστανται και διαχειρίζονται από την εταιρεία μας είτε εγκαθίστανται και διαχειρίζονται από τρίτους σύμφωνα με τη δική τους πολιτική απορρήτου και ανεξάρτητα από τον έλεγχο της εταιρείες. Σε καμία περίπτωση τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψει ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει όμως να γνωρίζει ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξει την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Επισημαίνεται ότι τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Ιστότοπο:

– Αναγκαία cookies

Τα αναγκαία cookies απαιτούνται ώστε ο επισκέπτης/χρήστης να περιηγείται με ασφάλεια στον Ιστότοπο. Εάν ο επισκέπτης είναι εγγεγραμμένος χρήστης, τα cookies αυτά επιτρέπουν την αναγνώρισή του και τη χρήση των λειτουργιών του Ιστοτόπου, όπως χρήση του καλαθιού αγοράς. Κάποιες λειτουργίες του Ιστοτόπου ενδεχομένως να μην μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς αυτά.

– Λειτουργικά cookies

Τα cookies αυτά επιτρέπουν στον Ιστότοπο να απομνημονεύει τις επιλογές του χρήστη, όπου το όνομα χρήστη ή την περιοχή. Εάν ο χρήστης έχει προσθέσει προϊόντα στο καλάθι αγορών και κλείσει την σελίδα χωρίς να ολοκληρώσει την αφορά και χωρίς να αφαιρέσει τα προϊόντα από το καλάθι, τα συγκεκριμένα cookies συγκρατούν τα επιλεγμένα προϊόντα στο καλάθι αφορών και επιτρέπουν την συνέχιση της αγοράς την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί τον Ιστότοπο.

– Διαφημιστικά Cookies

Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα του επισκέπτη/χρήστη κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των επισκέψεων στον Ιστότοπο, τις σελίδες που έχει επισκεφθεί και τους συνδέσμους (links) που έχει επλέξει.

Σκοπός αυτών των cookies είναι να προτείνονται στο επισκέπτη/χρήστη κατά τη διάρκεια περιήγησής του στον Ιστότοπο προϊόντα που μπορεί να τον ενδιαφέρουν ή παρόμοια προίόντα με αυτά που έχει ήδη δεί.

Για τον ίδιο σκοπό, οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να γνωστοποιούνται και σε τρίτους, όπως για παράδειγμα, κατά την περιηγήση του επισκέπτη/χρήστη στον Ιστότοπο μπορεί να εμφανιστεί μια σχετική διαφήμιση με βάση το ιστορικό περιήγησής του.

– Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)

Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πως χρησιμοποιείται ο Ιστότοπός, ποιες σελίδες επισκέπτονται περισσότερο οι επισκέπτες και εάν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι συγκεντρωτικές και ανώνυμες, χωρίς ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

– Αταξινόμητα Cookies

Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκεφθεί τον ιστότοπο http://www.aboutcookies.org/, ο οποίος περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης των cookies σε διαφορετικά προγράμματα πλοήγησης και περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τον τρόπο διαγραφής των cookies από τον υπολογιστή, καθώς και περαιτέρω γενικές πληροφορίες για τα cookies.

The Wedding Project

Συνήθως απαντά εντός μιας ημέρας

Γεια σας, Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο. Πατήστε το παρακάτω κουμπί για να συνομιλήσετε μαζί μου μέσω του Viber.

Powered by WpChatPlugins
espa espa-EN